O konferenci

Tradičně pořádaná konference Katedry urbanismu a územního plánování je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky.

 

Aktuální informace o konferenci najdete zde:

https://uzemi.eu/akce/konference/clovek-stavba-a-uzemni-planovani/

 

Jak naznačuje její název, konference má tři hlavní témata: územní plánování, člověk a stavba. Podrobněji těmito tématy rozumíme následující:

 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

urbanismus, územní plánování, veřejný prostor, územně-plánovací legislativa, krajinný ráz, využití území, širší souvislosti dopravní a technické infrastruktury, urbanistická teorie, územně-informační systémy

 

ČLOVĚK

vztah člověk a město, resp. společnost a území, prostorová artikulace sociálních procesů, sociální geografie, účast veřejnosti v procesu plánování, role institucí a organizací v procesu plánování a výstavby

 

STAVBA

městotvorná architektura, památková péče, industriální dědictví, zkušenosti ze stavebně-plánovací praxe, design veřejných prostranství

 

Od osmého ročníku (2014) prochází všechny přijaté a na konferenci přednesené příspěvky recenzním řízením. Vybrané kvalitní příspěvky, vyhovující kritériím na odborný text, jsou otištěny ve sborníku, který je od roku 2019 zařazen v databázi SCOPUS jako conference proceedings. Proto je kladen větší důraz na vědeckou úroveň příspěvků i na publikační etiku.