Minulé ročníky

 

Původně (v roce 2006) šlo o kolokvium na téma vzájemného spolupůsobení složek člověk – stavba – veřejný prostor, navazující na kolokvium Člověk, stavby a jejich vzájemné působení (2005). Mezi autory byli přítomni zejména pracovníci a doktorandi katedry urbanismu a územního plánování a katedry společenských věd, obě na Fakultě stavební a ČVUT v Praze a dále pracovníci Fakulty architektury na VUT v Brně.

Okruh autorů se postupně rozšiřoval o výzkumníky Fakulty architektury STU v Bratislavě, Ekonomicko-správní fakulty Univerzity Pardubice, Stavební fakulty VŠB-TU Ostrava, a o zástupce dalších kateder na zmíněných univerzitách (architektury, urbanismu, pozemních staveb, pozemkových úprav atd.). Přibyli též jednotliví pracovníci orgánů veřejné správy i samosprávy (na úrovni obcí i krajů) a několik reprezentantů občanského sektoru. Díky reorganizaci Katedry urbanismu a územního plánování se však jeden ročník konference neuskutečnil, takže ČSÚP 3 se konalo až v roce 2009.

Akce postupně přesáhla úroveň diskusí v rámci několika málo kateder, stejně jako prezentaci výsledků v rámci výzkumného záměru Udržitelná výstavba, a začala přitahovat mnohem širší okruh výzkumníků. Publikace z konference zároveň začala být vydávána ve formě knihy, což si vyžádalo vznik ediční rady (od ČSÚP 4), sestávající z pracovníků Katedry urbanismu a územního plánování na ČVUT, a dále externí recenze celé publikace (od ČSÚP 5).

V dalších ročnících přibyli jak pracovníci dalších kateder (krajinných úprav, silničních staveb, geodézie, hydromeliorací, geotechniky, památkové péče, fyziky, ekonomiky a managementu atd.), tak zástupci přírodovědeckých fakult, fakult životního prostředí a fakult dopravy z dalších českých i slovenských univerzit, čímž se i značně rozšířil záběr konference. Došlo též k personální obměně organizačního týmu a k postupnému oddělení organizace konference od editace sborníku, které vyvrcholilo v tomto ročníku, kdy byl poprvé sborník sestaven a vydán až po konferenci.

Záměr zařadit sborník do databáze Scopus vedl k celé řadě formálních i organizačních změn. Tou asi nejviditelnější je samostatný konferenční web csup.uzemi.eu (též přeložený do angličtiny) a propracovaný redakční systém. Leč změnou, která nejvíce přispěla ke kvalitě publikovaných příspěvků bylo jak sestavení redakční rady, kde jsou přítomni zástupci univerzit a oborů, mající území a s ním související problematiku za svůj předmět zkoumání (viz tiráž), tak především zavedení recenzního řízení podle mezinárodních standardů. Double blind review znamená posouzení každého článku minimálně dvěma recenzenty, přičemž recenzenti neznají autora článku a autoři neznají recenzenty. Splnění požadavků a doporučení recenzentů, stejně jako veškeré formální náležitosti garantuje editor, kterému určuje mantinely redakční rada a s praktickým provedením pomáhá organizační tým. Tento postup je sice zdlouhavější a zdaleka ne všechny příspěvky jsou nakonec publikovány, leč jde o postup transparentní a zajišťující odbornou kvalitu publikovaných článků.