Příspěvky

Jelikož v konferenčním sborníku budou otištěny pouze příspěvky, které projdou recenzním řízením (oboustranně anonymní posouzení dvěma recenzenty), pečlivě dbejte na jejich obsahovou, jazykovou i formální úroveň.

Recenzenti posuzují zejména:

  • téma článku, jeho aktuálnost a souvislost se zaměřením konference

  • vědeckou úroveň článku, tj. zejména jeho strukturu, logickou koherenci, rešerši k tématu, metodiku, diskutovanou literaturu a způsob argumentace

  • splnění formálních náležitostí, tj. výstižnost názvu a abstraktu, srozumitelnost textu, grafů či tabulek, odborný styl, terminologie a použitá literatura

  • přínos pro obor či pro praxi (přináší článek nové znalosti, nápady, myšlenky, postupy?)

 

Doporučená struktura textu je následující (i tak je ovšem potřeba ji uzpůsobit vybranému tématu):

  • úvod, který přiblíží téma příspěvku (hlavní teoretickou či výzkumnou otázku, hypotézu či problém), jeho cíle a strukturu dalšího textu,

  • rešerše k tématu (zasazení do širšího, nejlépe mezinárodního kontextu; co k danému tématu píší jiní),

  • metodika (jakým způsobem bude k dané otázce či problému přistupováno),

  • výsledky (aplikace metody, elaborace daného tématu),

  • diskuse (zejména nad tématem, rešerší, metodikou či výsledky)

  • závěr (zda a jak byl daný problém vyřešen, co to znamená pro další práci na tématu).

 

Při psaní článku je vhodné mít na mysli určitého modelového čtenáře a představit si úroveň jeho znalostí (recenzent, návštěvník konference, vědecký pracovník, student). Věci, které jsou v daném oboru běžně známé, tedy stačí pouze zběžně uvést a odkázat na další literaturu, kdežto věci méně známé, anebo vysloveně specifické a detailní je třeba náležitě vysvětlit, třeba i doslovně ocitovat či jinak vhodně uvést do kontextu.

Mějte také na paměti, že tvorba článku je proces: článek píšete proto, abyste mohli jeho obsah prezentovat a diskutovat na konferenci. Odtud mohou vzejít další podněty či otázky, které možná po konferenci do článku zapracujete. Ten pak bude předložen k detailnímu posouzení recenzentům, a na základě jejich posudků editor (v součinnosti s redakční radou) rozhodne, zde váš článek stojí za otištění v konferenčním sborníku a zda tedy splňuje i kritéria pro zařazení do databáze SCOPUS.

Je možné, že váš příspěvek bude přijat tak jak je. Je ale velice pravděpodobné, že recenzenti budou mít další otázky anebo požadavky, a text tedy bude třeba mírně upravit, popřípadě zásadnějším způsobem přepracovat a nechat recenzenty posoudit znovu. Pokud však recenzenti váš text nepochopí, anebo jim úsilí o jeho přepracování bude připadat příliš velké (sborník bude vydán zhruba tři měsíce po konferenci), pravděpodobně ho odmítnou.

Příspěvky přijaté na konferenci jsou vybírány na základě doručených anotací. Při tomto výběru je kladen hlavní důraz na téma příspěvku, tedy zda zapadá do koncepce konference. Podobným způsobem budou zpětně posouzeny i celé příspěvky. I přílišné odchýlení od tématu, deklarovaném v názvu a anotaci, se proto může stát důvodem jeho nezařazení do sborníku.

Příspěvky procházejí pouze zběžnou jazykovou korekturou, proto si prosím text před zasláním do recezního řízení ještě jednou přečtěte a zkontrolujte. Jazyková úroveň je totiž jedním z kritérií při recenzování příspěvku.