Publikační etika

 

Publikační etika, autorská práva

Redakce ČSÚP předpokládá, že:

  • nabídnutý rukopis je originálním dílem, tj. dosud nebyl publikován a ani není současně nabídnut k publikaci jinde (s výjimkou publikace jakožto součást dizertační či jiné vysokoškolské práce, recenze, anebo přednášky);

  • autor/autorka (popř. autorský tým) nabízející rukopis ČSÚP je výhradním držitelem autorských práv k příslušnému rukopisu;

  • pokud rukopis obsahuje materiál, k němuž má autorská práva třetí strana (např. obrazové přílohy), autor/ka získal/a svolení k jeho plnému použití v ČSÚP před nabídnutím rukopisu ČSÚP;

  • autor/ka nabídnutím rukopisu ČSÚP deklaruje svůj vážný zájem článek publikovat pouze v ČSÚP a respektovat podmínky licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-ND 4.0).

Redakce ČSÚP očekává, že ji autoři budou informovat o skutečnosti, že celý rukopis, jeho část nebo některé podstatné výsledky již byly publikovány jinde (s výjimkou publikace jakožto součást dizertační či jiné vysokoškolské práce, recenze, anebo přednášky).

Redakce ČSÚP předpokládá, že nabídnutý text, včetně názvu a abstraktu, je dostatečně odlišný od jiných textů vydaných nebo určených k vydání v některém recenzovaném časopise nebo monografii. Zjištění opaku může vést k ukončení recenzního řízení.


Přetisky a sdílení publikovaného článku

Článek uveřejněný v ČSÚP může kdokoli dále sdílet, tj. rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu, a to za podmínek licence Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0, tj.:

  • Uveďte autora – je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.

  • Neužívejte dílo komerčně – je zakázáno užívat dílo pro komerční účely.

  • Nezasahujte do díla – pokud dílo zpracujete, zpracujete s jinými díly, doplníte nebo jinak změníte, nesmíte toto upravené dílo dále šířit (autor však, v souladu s autorským zákonem, má i nadále právo vytvářet adaptace originálního díla).

  • Žádná další omezení – nesmíte použít právní omezení nebo účinné technické prostředky ochrany, které by omezovaly ostatní v možnostech poskytnutých touto licencí.

Další podrobnosti viz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.cs


Plagiátorství

Celé anebo částečné imitace (kopie) starších prací a prezentací, vydávaných za originální práci, se považují za plagiátorství. Autoři nesmí používat metodu "zkopírovat a vložit", tak aby opublikovali více prací ve více publikacích, ačkoli přidali pouze minimální, anebo žádnou novou informaci/znalost. Autoři, kteří používají významné části vlastních, již publikovaných prací, bez toho, aby poskytli náležité reference, jsou vinní auto-plagiátorstvím.

Autoři by se měli snažit vyhnout i jen drobnému plagiátorství tím, že poskytnou náležité reference k použitým dílům a dále tím, že získají potřebná svolení k použití.

Pokud bude plagiátorství prokázáno, členové organizačního výboru anebo redakční rady oficiálně kontaktují instituce autorů a jejich grantové agentury s informací o porušení akademické etiky. Navíc bude článek buď veřejně (online) označen jako plagiát a doplněn odkazy na necitované materiály anebo bude z webu stažen.

Podrobnější informace o plagiátorství lze nalézt na webu Ústřední knihovny ČVUT.


Řešení stížností

Pokud bude vznesena etická námitka, která se týká odevzdaného rukopisu anebo publikovaného článku, editoři ČSÚP zajistí náležité a férové vyšetření. Součástí tohoto procesu může být kontaktování autora anebo jeho instituce, tak aby námitka byla vyjasněna. Pokud bude námitka shledána odůvodněná, budou učiněny další náležité kroky (oprava publikovaného článku, jeho stažení apod.). Každá vznesená námitka anebo neetické chování bude vyšetřeno, i kdyby bylo objeveno léta po opublikování.

Pokud budou nalezeny chyby v publikaci, dojde k jejich korekci, případně ke stažení publikace.

Editoři mohou odmítnout rukopis i bez recenze, pokud například zjistí, že se jeho obsah netýká zaměření ČSÚP, kvalita rukopisu je nízká, anebo kritéria pro publikaci nejsou dodržena. Co se týče přijímaných a odmítaných článků, editoři nesmí být v konfliktu zájmů.


Pravidla recenzování

Recenzenti by měli rukopisy zhodnotit kriticky, leč konstruktivně, tak aby podrobné komentáře k výzkumu a k rukopisu pomohly autorům zlepšit jejich dílo.

Aby byla recenze kvalitní a objektivní, recenzentům je doporučeno si přečíst a následovat Pokyny pro recenzenty.

Recenzenti budou požádáni, aby zvolili jedno z následujících doporučení: (a) přijmout rukopis tak jak je, (b) přijmout s drobnými připomínkami, (c) vrátit s rozsáhlejšími připomínkami k přepracování a nové recenzi, (d) odmítnout.