Stáhnout celý článek

Přírodní prvky a struktury v obraze českých měst a metodika jejich rozboru

Abstrakt: Úroveň urbánního prostředí měst je závislá nejen na urbanisticko-architektonické kvalitě objektů a prostorových seskupení a jejich výtvarném pojetí, ale i na řadě dalších výrazových prostředků, z nichž k nejvýznamnějším patří prvky přírodní. Stejně jako můžeme analyzovat půdorys města, jeho proměny, vývoj, uplatnění jednotlivých prvků a struktur a jejich dochovanost a autenticitu, lze z mnoha hledisek analyzovat i vizuální stránku města, jeho obraz, neboť uživatelé vnímají své prostředí z velké části vizuálně, či spíše multisenzuálně. Metodických přístupů může být řada. Příspěvek představuje a rozvíjí metodiku analýzy panoramatických pohledů vytvořenou docentem Michalem Hexnerem, a to se zaměřením na uplatnění a význam přírodních prvků a struktur v obraze českých měst. Cílem článku je ověřit hypotézu, že přírodní prvky a struktury jsou rovnocennou složkou obrazu měst a nelze je od urbánní struktury oddělit. Velká pozornost je věnována výběru analyzovaných měst se zaměřením na malá česká města s dochovanou urbanistickou strukturou a popisu používané metodiky rozboru panoramatického pohledu. Na vybraném vzorku tří měst je představeno použití uvedené metodiky a diskutovány předběžné závěry, limity i potenciál dané metodiky a otázky směřování dalšího výzkumu.

THLIC., . Jiří Kupka, HEJTMÁNKOVÁ, Barbora (2015). Přírodní prvky a struktury v obraze českých měst a metodika jejich rozboru. In: Pavel Holubec, ed. Člověk, stavba a územní plánování 8. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 127-139. ISBN 978-80-01-05655-4. ISSN 2336-7695.