Stáhnout celý článek

Priestorová skladba v kontexte Smart cities; Analýza sieťovej štruktúry a tokov verejnej dopravy

Abstrakt: Predmetom účasti na konferencii je prezentácia metodiky a čiastočných výskumov aktuálne prebiehajúcej analýzy verejných priestorov vybraných malých a stredne veľkých miest na Slovensku. Cieľom výskumu je získať poznatky v oblasti ICT, IoT, BigData a Smart cities konceptu. Tie budú čiastočne prezentované účasťou na konferencii. Prebiehajúci čiastkový výskum metodicky porovnáva súčasné pohyby a toky v meste, so sústredením sa na mobilitu verejnej dopravy, s priestorovou analýzou ‘Space Syntax’, rozvíjanou od 80’ rokov 20. Stor. na Barkley University v Londýne. Analýza tokov verejnej dopravy si osvojuje čiastočne metodiku humánnej geografie, kde prostredníctvom nodálnej štruktúry a systému tokov, analýzy grafikonov a systematického zberu dát, vyhodnocuje rytmické javy v mestskej štruktúre. Analýza Space Syntax nám ukazuje, akým spôsobom je geometria urbánnej štruktúry integrovaná a zároveň odkrýva predikciu pohybu v danej hmotovo-priestorovej sústave. Porovnanie týchto analýz nám ukazuje integritu verejnej dopravy s priestorovou štruktúrou a vizualizuje nám zhodu, resp. nezhodu medzi jednotlivými javmi v meste. Aplikácia takejto analýzy nám pomáha lepšie určovať lokalizáciu miestnej verejnej dopravy v danom priestore podľa jeho integrity - predpokladu výskytu obyvateľstva. Príspevok sa bude rovnako zaoberať nadväzujúcim čiastkovým výskumom, rovnako porovnávajúcim spomenuté dve metodiky s metodikou mapovania výskytu obyvateľstva v sledovanom časovom spektre pomocou zberu a mapovania real-time dát, čo má za cieľ získať pohyblivé mapy intenzity využívania verejného priestoru na základe ICT - telekomunikačných dát.

DIEŽKA, Miloš (2019). Priestorová skladba v kontexte Smart cities; Analýza sieťovej štruktúry a tokov verejnej dopravy. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 180-202. ISBN 978-80-01-06634-8. ISSN 2336-7695.