Stáhnout celý článek

Prieskum mienky odbornej verejnosti v téme vegetácie na stavbách v štruktúre mesta Bratislava

Abstrakt: Článok sa venuje prieskumu mienky odborníkov a ľudí zodpovedných za chod sídla v otázke vegetácie na strechách a stenách v meste Bratislava. Práca je súčasťou výskumu Vegetácia na konštrukciách v štruktúre mesta. Dotazníkový prieskum slúži ako podklad pre ďalšiu diskusiu k téme regulácie sídelnej vegetácie a adaptácie na klimatické zmeny, s využitím vegetácie na stavbách v štruktúre sídla. Na základe zodpovedaných otázok a doterajších výskumov vznikli odporúčania a priority, ktoré môže Bratislava zapracovať v téme zapojenia vegetácie na stavbách do svojich rozvojových a strategických dokumentov. Cieľom dotazníka je zistiť, aké je základné povedomie o využití vegetačných striech a stien v meste Bratislava, aké je naladenie verejnosti a odborníkov k tejto téme. Prieskum je rozdelený do 3 obsahových celkov: • Na 1. strane zisťujeme základné informácie o respondentoch. • Na 2. strane zbierame skúsenosti iba od odborníkov, ktorí pracovali na projekte s vegetačnou strechou, stenou. • Na 3. strane skúmame, čo o problematike vieme a čo by sme na základe našich skúseností a poznatkov vedeli zmeniť. V závere sme sa pokúsili vyabstrahovať odporúčania pre stratégiu zapojenia vegetácie na konštrukciách do štruktúry mesta Bratislava. Tieto vychádzajú z výsledkov dotazníkového prieskumu, ale i z predošlých výskumov, uskutočnených na Slovensku a v zahraničí.

KRIVOŠOVÁ, Zuzana (2015). Prieskum mienky odbornej verejnosti v téme vegetácie na stavbách v štruktúre mesta Bratislava. In: Pavel Holubec, ed. Člověk, stavba a územní plánování 8. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 202-219. ISBN 978-80-01-05655-4. ISSN 2336-7695.