Stáhnout celý článek

Veřejná zeleň a její kategorie na území hlavního města Prahy v průběhu 20. století

Abstrakt: Zeleň je v naší společnosti obecně považována za součást kvalitního životního prostředí a zdravých měst. Je součástí urbanistické struktury města a má rekreační, kulturní a estetickou funkci. Veřejná zeleň tvoří důležitou roli v městském systému zeleně. V současné době se problematika veřejné zeleně dostává do popředí zájmu celé společnosti a je často diskutovaným tématem. Jedná se o veřejný zelený prostor věnovaný lidem, kteří zde mohou trávit svůj volný čas. Specifikou pražského systému městské zeleně je to, že již od počátku byl svým způsobem předurčen jedinečnou členitostí terénu, rozložením údolí, návrší, hřebenů a rozsáhlých náhorních plošin. Zároveň údolí řeky Vltavy není jen prostorotvornou a kompoziční osou města, ale zároveň představuje přirozenou páteř pro tento systém zeleně. Hlavním cílem této práce je charakterizován otázku pražských veřejných zelených ploch v průběhu 20. století a definovat její kategorie a bilance ploch veřejné zeleně po jednotlivých desetiletí 20. století. Dalším cílem je stručně charakterizovat různé pohledy na tuto problematiku systému městské zeleně v průběhu 20. století na příkladech dalších evropských městech.

HLADÍKOVÁ, Lucie (2015). Veřejná zeleň a její kategorie na území hlavního města Prahy v průběhu 20. století. In: Pavel Holubec, ed. Člověk, stavba a územní plánování 8. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 140-159. ISBN 978-80-01-05655-4. ISSN 2336-7695.