Stáhnout celý článek

Historický význam dopravy procházející územím Hlučínska

Abstrakt: Příspěvek řeší současný stav dopravní situace v historicky specifickém území Hlučínska, který je ovlivněn mnoha faktory, kromě častých státoprávních a společenských změn v tomto území zejména v minulém století je to i současný nárůst potřeby dopravního propojení Ostravy a Opavy. Je věnována pozornost problémům jednak silniční a jednak železniční dopravy mezi těmito sídly a možnosti zlepšení této situace. V obou případech se jedná o paralelní propojení hlavních silničních tras a železničních tratí (ve vztahu na řeku Opavu, jakožto historickou hranici území Hlučínska, na levobřežní a pravobřežní komunikace). Obě dvě hlavní komunikační spojnice (silnice I/11 a I/56) sice tvoří páteřní propojení těchto měst, ale každá z nich má svá specifika, která se buď již částečně řeší či vzhledem k různým překážkám je řešení v nedohlednu. Trasa jedné z komunikací (silnice I/56) vede středem všech obcí Hlučínska a trasa silnice I/11 zcela mimo toto území, je ovšem evidentní, že je zde patrná závislost jedné komunikace na druhé. Pokud nedojde k dokončení kvalitního napojení silnice I/11 na navazující tranzitní komunikační síť, nelze očekávat řešení problému již dnes kapacitně přetížené komunikace I/56 a možnosti realizace obchvatu mimo zástavbu dotčených obcí. Rovněž je zkoumána situace v železničním propojení a to jak z historického tak současného hlediska a rovněž nastíněna možnost dalšího řešení ke zkvalitnění hromadné dopravy. Jak jižní tak severní železniční trasa sice spojovala v minulosti Opavu s Ostravou, ta jižní takto funguje dodnes, ovšem severní trasa sice vzhledem k době svého vzniku propojovala navíc další místa tehdejšího Pruska v návaznosti na napojení na Ostravu, ovšem přímé propojení Opavy s Ostravou zde v současnosti není. Proto je předmětem dalších úvah případná možnost obnovy původní trasy.

KUCHAŘ, Martin (2018). Historický význam dopravy procházející územím Hlučínska. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 34-51. ISBN 978-80-01-06482-5. ISSN 2336-7695.