Stáhnout celý článek

Financování obnovy kulturních památek Libereckého kraje programového období 2007-2013

Abstrakt: Případová studie založená na kvantitavním přístupu je založena na sekundárních datech z veřejných výročních zpráv příslušných programů, v rámci kterých se čerpaly podpory pro zhodnocení kulturních památek. Doplňující kvalitativní přístup přináší k jednotlivým druhům podpor příklady projektů řešených i na principech Public Private Partnership. V rámci tohoto příspěvku bude sledována účelnost a dopady vybraných projektů daných obcí realizovaných s vloženým úmyslem zhodnocení kulturního dědictví za účelem rozvoje kulturního venkovského turismu. Ze získaných informací sekundárním sběrem dat byl vytvořen systematický přehled příjemců čerpajících finanční prostředky EU v letech 2007-2013 za účelem zhodnocení hmotných kulturních památek, následně byli vybráni úspěšní realizátoři a jejich projekty (se zřetelem ke zhodnocení kulturního dědictví a k rozvoji venkovského kulturního turismu Libereckého kraje) k dalšímu posouzení.Kvalitativní hledisko doplňuje kvantitativní přístup na základě uvedených příkladů dobré praxe rozvoje a údržby kulturních památek v Libereckém kraji. Tento příspěvek prezentuje několik příkladů založených na principu Public Private Partnership v rámci rozvoje turismu v jednotlivých obcí. Dále také upozorňuje na dopady jednotlivých evropských projektů realizovaných v obcích Libereckého kraje. V závěru je představen souhrn a porovnání využití finančních zdrojů na udržování kulturních památek se záměrem podpořit a upozornit na jejich důležitost v rámci ochrany kulturního dědictví.

ANTOŠOVÁ, Gabriela (2018). Financování obnovy kulturních památek Libereckého kraje programového období 2007-2013. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 207-226. ISBN 978-80-01-06482-5. ISSN 2336-7695.