Stáhnout celý článek

Parametry požárně bezpečnostního řešení staveb sledované při katalogizaci brownfieldů – výrobní objekty

Abstrakt: Jedním z aktuálních témat současného udržitelného rozvoje území je znovu využívání brownfieldů. Proces úspěšné revitalizace lokality typu brownfield lze zobecnit do několika následujících fází: identifikace a katalogizace lokality, hledání investora a nové vhodné funkce pro brownfield, zpracování projektové fáze záměru, povolovací procesy pro realizaci projektu, vlastní realizace záměru, nové využívání lokality a reálné zhodnocení návratnosti vynaložených investic. Povolovací procesy pro revitalizace a rekonstrukce stavebních objektů jsou v České republice řízeny Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími vyhláškami. Protože jedním z hodnocených kritérií je i požárně bezpečnostní řešení objektů, je jeho zpracování nedílnou součástí všech předkládaných projektových dokumentací. V České republice se posouzení požární bezpečnosti staveb řídí v zásadě dvěma kmenovými normami, kterými jsou ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty“ a ČSN 73 0804 „Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty“. Vzhledem k tomu, že příspěvek úzce navazuje na téma řešené v předešlém ročníku konference CSUP 10 s názvem „Požární bezpečnost staveb v procesu katalogizace brownfieldů“, který byl zaměřen na katalogizaci objektů nevýrobní povahy, bude v tomto textu řešena problematika katalogizace výrobních objektů právě z hlediska informací evidovaných v oblasti požární bezpečnosti staveb. Hlavní těžiště příspěvku bude zaměřeno na identifikaci sledovaných parametrů výrobních objektů a jejich komparaci obdobnými sledovanými parametry u objektů nevýrobní povahy.

KRAMÁŘOVÁ, Zuzana (2018). Parametry požárně bezpečnostního řešení staveb sledované při katalogizaci brownfieldů – výrobní objekty. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 227-237. ISBN 978-80-01-06482-5. ISSN 2336-7695.