Stáhnout celý článek

Kulturní hodnoty lesní krajiny

Abstrakt: Lesy, které pokrývají třetinu území našeho státu, patří k relativně přírodním segmentům krajiny, u kterých předpokládáme především přírodní hodnotu, deklarovanou mj. tím, že každý les je chápán jako významný krajinný prvek. V současné době, kdy se často hovoří o kulturní krajině a jejích hodnotách, lesy a lesní krajina patří, pokud nejsou např. součástí komponované krajiny či krajiny asociativní, dle kategorizace kulturních krajin nejčastěji k organicky vzniklé krajině kontinuální, případně reliktní. Ta je na našem území jednoznačně plošně nejrozsáhlejší, přesto bývá z hlediska památkové péče na okraji zájmu. Žádná z našich krajinných památkových zón není zaměřena na lesní krajinu s jejími hodnotami. V lesích se pochopitelně mohou nacházet architektonicky cenné či historicky výjimečné objekty (hrady, zámečky, zříceniny, archeologické stopy), pozůstatky těžby, pevnostní stavby, hraniční objekty, vodohospodářské stavby, fragmenty zaniklých krajinných struktur vč. sídel či stop původního členění plužiny a řada dalších objektů, souborů či struktur, ty však vesměs přímo nesouvisí s funkční plochou lesa. Přesto jsou v lesích dochované kulturní hodnoty spjaté přímo s lesním hospodářstvím (plavební kanály, lesní železnice, dřevorubecké a uhlířské osady, drobné objekty dřevozpracujícího průmyslu, objekty lesní správy ad.) či s lovem (obory vč. průseků, zbytků ohradních zdí, bažantnice). Příspěvek se zabývá těmito hodnotami lesní krajiny, které také patří ke kulturnímu bohatství naší krajiny a dotvářejí identitu daného regionu.

KUPKA, Jiří (2018). Kulturní hodnoty lesní krajiny. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 191-206. ISBN 978-80-01-06482-5. ISSN 2336-7695.