Stáhnout celý článek

Charakteristiky obcí na síti železničních tratí regionálního významu v České republice

Abstrakt: Železniční síť v České republice dlouhodobě nevykazuje až na některé dílčí přeložky či rušení tratí příliš velkou dynamiku změny rozsahu sítě, stále však existuje tlak na výraznější redukci tratí, které slouží pouze dopravní obsluze místního významu s mnohdy výrazným rozdílem mezi přepravní poptávkou a dopravní nabídkou. Přepravní poptávka a dopravní nabídka však vykazují vzájemnou souvztažnost, je proto nezbytné rozhodovat o zachování či rušení tratí především na základě potenciálu, který je dán jednak stávajícími a potenciálními cestujícími - tedy zejména obyvateli, pracujícími a studujícími a jednak dalšími územně technickými podmínkami. Cílem příspěvku je ukázat a okomentovat základní typologii obcí, které jsou obsluhovány železničními tratěmi regionálního významu, tedy tratěmi mimo evropský železniční systém TEN-T, sloužící pro rozlišení jejich potenciálu z hlediska budoucího provozování drážní dopravy, a tudíž i možnosti případného plánování rekonstrukce nebo přeložky dané železniční tratě včetně stanic a zastávek. Vstupem do analýzy jsou údaje především ze SLDB 2011 a ÚAP 2014 týkající se využití území obce, demografických charakteristik obyvatelstva, polohy dopravních sítí a dojížďky s vyjížďkou. Každá obec je charakterizována přibližně 100 různými parametry. Údaje byly zpracovány pro území všech cca 1400 obcí, kterými prochází železniční tratě regionálního významu a mají zde stanici, nebo zastávku. Výstupem je soubor vizualizovaných statistických údajů týkající se jednotlivých charakteristik a jejich vzájemných závislostí. Typologie obcí je základem pro sofistikovanější shlukovou analýzu a následné určení nejvhodnějších poloh stanic a zastávek v jednotlivých typech obcí.

NOVOTNÝ, Václav (2017). Charakteristiky obcí na síti železničních tratí regionálního významu v České republice. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 10. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 19-27. ISBN 978-80-01-06319-4. ISSN 2336-7695.