Stáhnout celý článek

Požární bezpečnost staveb v procesu katalogizace brownfieldů

Abstrakt: V současnosti je oblast revitalizace brownfieldů jedním z velice aktuálních témat v oblasti udržitelného rozvoje a výstavby. Jedním z velmi významných hledisek, při projektovém zpracování revitalizace brownfieldu, je hledisko požární bezpečnosti staveb (PBS). Zejména v procesech povolování staveb a jejich změn z hlediska Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích vyhlášek je toto hledisko jednou z klíčových oblastí při posouzení předkládané projektové dokumentace. Revitalizace brownfieldů by měla být jakožto stavební úprava posuzována dle v České republice aktuálně platné ČSN 730834 – „Požární bezpečnost staveb – Změny staveb“. Tato norma úpravy posuzuje především z hlediska jejich vlivu na stavební konstrukce. Při revitalizaci však často dochází ke změně funkčního využití objektu, které norma zohledňuje také, ale v menší míře. Změny funkce objektu jsou z hlediska PBS posuzovány jako stavby nové, tudíž bez úlevových řešení. Vlastní funkce objektu totiž zásadně ovlivňuje jak vlastní postup, tak i normové hodnoty koeficientů a limitů používaných při výpočtu a posouzení požární bezpečnosti staveb. Tento postup dělí v České republice platné technické normy na dvě zásadní oblasti – nevýrobní a výrobní objekty, které řeší dvě hlavní normy ČSN 730802 a ČSN 730804. Z tohoto hlediska se jeví jako velmi vhodné zahrnout mezi rozšířené informace v katalogových listech jednotlivých brownfieldů i informace nutné nejen k hodnocení vlastního stavebně technického stavu, ale i hlavní údaje, z nichž se vychází při posouzení požární bezpečnosti staveb. Mezi tyto informace by měly být zahrnuty zejména požární výška objektu, druh konstrukčního systému objektu, množství a druhy chráněných i nechráněných únikových cest, zdroje hasební vody a další. Pokud budou tyto informace součástí vstupních informací o objektu, lze díky nim již v rozhodovací fázi alespoň částečně eliminovat pozdější možné komplikace například s nevyhovujícími evakuačními cestami, konstrukčním systémem limitujícím využití a dalšími prostorově technickými danostmi.

KRAMÁŘOVÁ, Zuzana (2017). Požární bezpečnost staveb v procesu katalogizace brownfieldů. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 10. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 103-111. ISBN 978-80-01-06319-4. ISSN 2336-7695.