Stáhnout celý článek

Človek, stavba, územné plánovanie v diele Emanuela Hrušku

Abstrakt: Profesor Dr. Ing. arch. akad. arch. Emanuel Hruška, DrSc., patril a patrí k najvýznamnejším osobnostiam v oblasti urbanizmu a územného plánovania v celoeurópskom merítku. Jiří Hrůza ho zaradením do svojho diela „Stavitelé měst“ (2011) vyzdvihol medzi najvýznamnejšie osobnosti urbanistickej scény). Pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia (31.01.1906 v Prahe) je namieste pripomenúť si jeho dielo v kontexte so súčasnými aktuálnymi problémami urbanizmu a územného plánovania vrátane niektorých nových poznatkov z jeho vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti ako aj urbanistickej a architektonickej tvorby. Názov konferencie Človek, stavba a územné plánovanie je výzvou charakterizovať osobnosť E. Hrušku práve z týchto pozícií - ako človeka a osobnosť, ako architekta a ako urbanistu a územného plánovača. Osobnosť a dielo E. Hrušku ešte neboli predmetom vedeckého skúmania. Dielo E. Hrušku nebolo doteraz podrobené vedeckej analýze ani zhodnoteniu jeho vízií s realitou súčasnosti. Cieľom tejto štúdie je načrtnúť námety pre takéto vedecké zhodnotenie Hruškovej tvorby.

KOVÁČ, Bohumil, ŠTEFANCOVÁ, Lucia (2017). Človek, stavba, územné plánovanie v diele Emanuela Hrušku. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 10. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 177-196. ISBN 978-80-01-06319-4. ISSN 2336-7695.