Stáhnout celý článek

Od funkčních ploch ke struktuře veřejného prostoru: udržitelný rozvoj města v kontextu komunikace společensko-kulturních hodnot

Abstrakt: Práce specifikuje východiska a procesy rozvoje – nebo úpadku urbánních lokalit, zařazuje je do kontextu (trvale) udržitelného rozvoje a ukazuje jejich komunikační povahu. Příklady enkláv, které nedisponovaly potenciálem udržitelného rozvoje - nebo ho pozbyly – jsou důsledně nahlíženy v kontextu města: stávají se tak východiskem nového náhledu na udržitelný rozvoj prostředí, vytvářeného stavební činností člověka, a na esenciální principy takového rozvoje. Východisko komunikace ve smyslu střetávání společensko-kulturních zájmů a sil, předávání a přivlastňování materiálních, sociálních a kulturně-civilizačních hodnot obrací pozornost k veřejnému prostoru, k jeho rolím, druhům a k jejich fungování. Komunikace je základním principem i funkcí města – v historickém i v urbanistickém smyslu. Veřejný prostor je platformou komunikace: je jí fyzický prostor ulic, náměstí, budov a pozemků přístupných veřejnosti – a také virtuální veřejný prostor médií. Ukazuje se, že komunikace komplexních urbánních hodnot ve vitálním veřejném prostoru je východiskem (trvale) udržitelného rozvoje města: práce verifikuje tuto hypotézu a základním způsobem popisuje funkce, druhy a principiální charakteristiky veřejného prostoru. Práce shrnuje výsledky výzkumu: platformou explorativního výzkumného plánu je běžná realita a obecně přístupné údaje o ní. Nové, revidující závěry nevyplývají z nových zjištění, ale z nových pohledů na známou situaci a jevy. Tatáž realita je platformou verifikace hypotéz a nových explanací. Výsledkem výzkumu je ucelená základna teorie veřejného prostoru a současně příspěvek k teorii (trvale) udržitelného rozvoje prostředí, vytvářeného stavební činností člověka, i k obecné teorii (trvale) udržitelného života. Práce nabízí také praktické instrukce a pomůcky pro plánování rozvoje a obnovy měst a lokalit sídelní struktury v kontextu (trvalé) udržitelnosti.

ŠOUREK, Michal (2015). Od funkčních ploch ke struktuře veřejného prostoru: udržitelný rozvoj města v kontextu komunikace společensko-kulturních hodnot. In: Pavel Holubec, ed. Člověk, stavba a územní plánování 8. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 41-64. ISBN 978-80-01-05655-4. ISSN 2336-7695.