Stáhnout celý článek

Revitalizace Vážské kaskády pri Považskom Podhradí ako príležitosť zmeny prístupu ku krajine a mestu

Abstrakt: Vážska kaskáda pri mestskej časti Považskej Bystrice - Považskom Podhradí bola budovaná v rokoch 1959-1963, ako jedno z diel v polovici 20. storočia plánovanej Vážskej vodnej cesty a protipovodňových opatrení. Po svojej výstavbe však okrem kvalitného zabezpečenia protipovodňovej ochrany a zisku elektriny z novo umiestnenej vodnej elektrárne dielo vytvorilo líniu deliacu dve v minulosti spolu žijúce obce Považské Podhradie a Považskú Teplú, ktorých spoločný život zabezpečovala stáročná kompa a brehy sceľoval anglický park. Dnes temer po šesťdesiatych rokoch služby vodného diela pomaly prichádza čas príprav jeho údržbovej rekonštrukcie. Preto sa naskytá možnosť prehodnotiť revitalizované dielo ešte pred započatím príprav jeho plánovanej rekonštrukcie, poskytnúť prípadné podnety a potrebnú diskusiu. Má sa dielo revitalizovať vo svojom pôvodnom prevedení, alebo je možné hľadať krajine a sídlu bližšie úpravy vodného toku zabezpečujúce ako protipovodňovú ochranu, tak možnosti jeho zhodnenia? Príspevok zhodnotí dnešný stav vodného diela Vážska kaskáda v krajine a urbanizme mesta, zároveň bude skúmať východiská tvorby vodného diela v minulosti. Zaujímať sa bude tiež o jeho historické súvislosti v rámci jeho výstavby pri Považskej Bystrici ako aj možnosti na lepšie zapojenie vodného toku do organizmu tohto mesta a krajiny v rámci jeho revitalizácie. Tieto budú prezentované na príkladoch revitalizácie podobných vodných diel väčšieho merítka a prípadovej štúdie v Považskej Bystrici.

TUROŠÍK, Marek (2021). Revitalizace Vážské kaskády pri Považskom Podhradí ako príležitosť zmeny prístupu ku krajine a mestu. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 14. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 86-104. ISBN 978-80-01-06893-9. ISSN 2336-7695.