Stáhnout celý článek

Vliv úprav cestní sítě na psychiku jejích uživatelů

Abstrakt: Doprava je jedním ze stavebních kamenů společnosti a stala se i její neodmyslitelnou součástí, která je nezbytná pro vývoj civilizace. V současné době nejvýznamnější a pro jedince společnosti nejběžnější je doprava pozemní, zahrnující dopravu silniční a železniční. Z těchto dvou typů je zásadní doprava silniční, realizovaná pomocí cestní sítě, spojité liniové struktury vozovek a zpevněných cest prostupující krajinou a propojující jednotlivá sídla a další významné body. V posledních desetiletích je tento typ dopravy velmi diskutovaným tématem, především z hlediska bezpečnosti. Neustálé zvyšování hustoty silničního provozu, rychlost a spěch dnešní doby vedou k nárůstu zátěže a tlaku, který je vyvíjen na uživatele pozemních komunikací. Tyto aspekty mají rozhodující vliv na plynulost a bezpečnost provozu především v intravilánu sídel, kde prostor cestní sítě využívají ve velké míře kromě řidičů motorových vozidel také chodci a cyklisté. Cestní síť sama o sobě není nebezpečným prvkem, nebezpečí jako takové je v případě dopravy dynamickým prvkem a je ve většině případů vytvářeno jejími uživateli. Prvkem, který představuje největší riziko, je bezpochyby motorové vozidlo, respektive jeho řidič. Na straně druhé je proti této „mase železa“ chodec, člověk bez jakýchkoliv prvků či schránky, která by ho chránila. Stává se tak nejohroženějším uživatelem v provozu, na kterého by měl být brán největší ohled a komunikace by mu měly svým uspořádáním zajišťovat maximální bezpečnost. Cílem příspěvku je uvést dvě příkladové studie řešící výše uvedenou problematiku z pohledu českých řidičů v porovnání s řidiči ze severských zemí. Tyto studie budou identifikovat a porovnávat základní aspekty provozu na komunikacích, jako jsou psychické rysy řidičů, případné rozdíly v chování na komunikaci, obecné úpravy cestní sítě a rozdíly např. v užívání prvků regulující rychlost. Druhá část příspěvku se věnuje konkrétním úpravám cestní sítě z předešlých případových studií, které mají pozitivní psychologický vliv na uživatele a lze je tak použít při úpravách cestní sítě například při potřebě zklidnění komunikace.

KLINGOROVÁ, Irena (2021). Vliv úprav cestní sítě na psychiku jejích uživatelů. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 14. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 149-168. ISBN 978-80-01-06893-9. ISSN 2336-7695.