Stáhnout celý článek

Krčínova stoka na Kratochvíli

Abstrakt: Cíl práce: Identifikace a mapování pozapomenutého, relevantní archivní literaturou zmiňovaného historického vodního díla z doby renesance, Krčínovu stoku na Netolicku. Výzkumné metody: Terénní průzkumy, analýzy historických mapových děl a Lidarový průzkum území. Příspěvek je věnován popisu řešení problematiky mapování a dokumentace pozapomenutého vodního díla v bývalém katastru Obora, přirozeného to krajinného prostředí rožmberské lovecké honitby u zámku Kratochvíle. Vedle standardních terénních průzkumů se v procesu mapování výše uvedeného díla nabízí jak využití sady historických archivních map, zobrazujících dané území, archivní letecké snímky a v neposlední řadě moderní digitální mapy terénu za použití satelitních snímků a technologie LIDAR 5G. Výsledkem výše uvedených analýz a terénních průzkumů je identifikování jak všech dochovaných a dnes z malé části funkčních úseků bývalé stoky, tak i úseků zaniklých v důsledku novodobé lesní a zemědělské výroby v dobách totality. Význam dosažených výsledků spočívá v detailním poznání někdejší funkce stoky, propojující v délce 8 km a v převýšení 10 m podhorskou rybniční soustavu z doby renezance, která byla podobně jako stoka Krčínka založena Jakubem Krčínem z Jelčan. Toto umné technické dílo, vinoucí se podél horizontů krajiny, propojovalo systémy rybníků v povodí tří potoků a třech údolí, aby zajistilo dostatek vody pro budované zámecké sídlo Viléma z Rožmberka na Kratochvíli s bohatě vybavenými zahradami al´ Italiana. Mapování, dokumentace a detailní technický popis výše uvedeného díla se tak stává významným středem zájmu místní komunity a orgánů památkové péče a bude využito ke komplexní prezentaci a interpretaci jedinečné kulturní památky zámku Kratochvíle v jeho přirozeném a historicky strukturovaném krajinném prostředí z doby renezance.

HENDRYCH, Jan, VACEK, Oldřich (2021). Krčínova stoka na Kratochvíli. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 14. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 42-67. ISBN 978-80-01-06893-9. ISSN 2336-7695.