Stáhnout celý článek

Využívání vodních ploch území ČR pro bydlení

Abstrakt: Bydlení na vodě je alternativou ke standardnímu bydlení v rodinných domech. V klimatických podmínkách České republiky převažuje využívání plovoucích domů pro rekreační funkci (sezónní bydlení), ve větších městech či v blízkosti měst existuje několik ojedinělých projektů trvalého obývání plovoucích domů. V kontextu klimatických změn (z pohledu ČR nutnosti budovat zádržné vodní systémy) i v kontextu stále se rozšiřující zastavěnosti území či jako touha člověka hledat alternativní způsoby života slouží využívání vodních ploch pro bydlení jako alternativa. Realizované i připravované ambiciózní projekty ve vyspělých evropských státech ukazují, že koncept využití vodní hladiny jako plochy pro bydlení může při dodržení určitých zásad a standardů dobře fungovat. Legislativa České republiky nezná pojem bydlení na vodě. Územní plány neumí ani nemohou tyto plochy vymezovat či podporovat, předpisy nespecifikují pojem plovoucí dům. Obytné plovoucí objekty jsou posuzovány jako plavidla, přesnější definice plovoucího domu či hausbótu chybí. Článek představuje tři vybrané lokality s vodními plochami potencionálně vhodnými pro umístění skupiny plovoucích domů. První lokalitou je písník Mělice (Přeloučsko), druhá lokalita je na území hlavního města Prahy – Libeňský přístav při Vltavě, třetím místem je Žernosecké jezero u Lovosic. V rámci těchto lokalit jsou vypracovány případové studie obsahující návrh uspořádání skupiny plovoucích domů na vodní ploše s vazbou na břehy a dostupnou infrastrukturu. V každé lokalitě je v návrhu sledováno několik faktorů, jako je nutná plocha pro zábor pevniny na břehu, nutná plocha pro zábor vodní hladiny, možnosti transportu plovoucího domu, vliv plovoucí zástavby na okolí... Cílem výzkumu je vytvořit pomocí výsledků z aplikace a porovnání případových studií soubor obecných požadavků a doporučení pro vytvoření základních regulativ a pravidel pro umisťování a povolování plovoucí „zástavby“ v podmínkách České republiky. Jsou specifikovány obecné rozměry plovoucího jednopodlažního domu, doporučené šířky přístupových komunikací, minimální odstupy jednotlivých domů na vodě, základní doporučení pro návrhy dispozic. Pokud mají být plovoucí objekty ve standardu plovoucích rodinných domů, měl by existovat standard pro jejich umisťování na břehy vod v podobě bezpečného a ekologicky nezávadného napojení na inženýrské sítě, s ohledem na ekologické hodnoty, krajinné charakteristiky.

KLAPALOVÁ, Hana (2020). Využívání vodních ploch území ČR pro bydlení. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 13. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 242-253. ISBN 978-80-01-06762-8. ISSN 2336-7695.