Stáhnout celý článek

Výsledky dotazníkového šetření k problematice protipovodňové ochrany v územním plánování

Abstrakt: Příspěvek se zabývá výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na protipovodňovou ochranu a hospodaření s vodou v oblasti územního plánování. Šetření proběhlo v druhé polovině roku 2018 a jeho cílem bylo získat informace o skutečném stavu a průběhu pořizování nástrojů územního plánování v praxi. Samotnému šetření předcházela analýza prostředků, které má v rámci této tematiky současná legislativa ČR k dispozici, a bylo zjištěno, že současný stav jejich využívání se jeví jako nevyhovující. Jako nejvíce účinné nástroje pro práci s protipovodňovou problematikou a hospodaření s vodou byly v průběhu analýzy stanoveny územní plány a komplexní koncepce (studie) a právě na ně a jejich pořizovací proces byla zaměřena posléze formulovaná série osmi otázek dotazníkového šetření. Šetření proběhlo formou internetové aplikace a k vyplnění byli vyzváni zástupci oddělení územního plánování za všechny obce s rozšířenou působností v ČR. Z 205 dotazovaných se 76 zúčastnilo (41,3%). Článek se věnuje výsledkům šetření a shrnuje zjištěné poznatky, jež budou použity pro účely dalšího výzkumu v rámci disertační práce zaměřené na tuto problematiku.

VETEŠNÍKOVÁ, Kateřina (2020). Výsledky dotazníkového šetření k problematice protipovodňové ochrany v územním plánování. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 13. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 106-119. ISBN 978-80-01-06762-8. ISSN 2336-7695.