Stáhnout celý článek

Historické krajinné struktury a jejich analýza

Abstrakt: Naše krajina, přetvářená lidmi po staletí, je bezesporu krajinou kulturní. Je základní součástí evropského přírodního a kulturního dědictví, významnou součástí života obyvatel, která přispívá k upevnění jejich identity. Jedná se o kombinované dílo přírody a člověka, které je dokladem vývoje lidské společnosti a sídel v průběhu historie. Nejvýrazněji se to projevuje v typu krajiny komponované, tj. záměrně navržené a vytvořené člověkem podle předem daného konceptu. V krajinné struktuře a v její tvářnosti je zakotvena paměť dřívějších dob a dědictví lidské kultury. Právě z toho důvodu je dochovanost historické krajinné struktury a její forma, jakožto atribut regionální odlišnosti, důležitým aspektem vymezení krajin ve smyslu Evropské úmluvy o krajině.

KUPKA, Jiří, BOUŠKOVÁ, Zuzana (2020). Historické krajinné struktury a jejich analýza. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 13. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 10-27. ISBN 978-80-01-06762-8. ISSN 2336-7695.