Stáhnout celý článek

Koncepce urbanity - interakce hotelů a městského prostředí

Abstrakt: Otázka vzťahu hotelov, ako fyzických a funkčných prvkov štruktúry mesta je v súčasnom období, keď sme svedkami vysokej mobility v oblasti cestovného ruchu, biznisu, vedy a výskumu stále aktuálna. Tento rozmach prináša mestám svoje klady aj zápory. V príspevku sa zameriame hlavne na interakciu polohy hotela s funkciou a formou, v zmysle optimalizácie aspektov podporujúcich urbanitu hotela v centrálnej mestskej zóne Bratislavy. Bude skúmaná hranica hotelovej intimity a verejnej priestupnosti, ktorá je pre život mesta kľúčová. Analýza hotelov v kontexte mestského prostredia prebehne v dvoch formách, v ktorých budú hodnotené architektonické a sociálne aspekty jednotlivých hotelov v nadväznosti na verejný priestor. Cieľom je sledovanie a analyzovanie urbanistických a architektonických prvkov mestských hotelov, na základe ktorých je možné potvrdiť, resp. vyvrátiť mestskosť, mestotvornosť hotelov, keďže hotel ako fenomén je zložený zo súkromných priestorov izieb, ale i poloverejných a verejných sfér. Skúmanými faktormi vo výskume budú: urbanistické začlenenie hotela v kontexte mesta, vzťah hotela k prislúchajúcim verejným priestorom (Nolliho mapy), aktivita a priepustnosť parteru (hotelovej haly), viacúčelovosť hotela, horizontálne, alebo vertikálne zónovanie hotela podľa funkcie a forma hotela. Komparácia výsledkov použitých metód skúmania bude slúžiť ako podklad pre vyhodnotenie aspektov ovplyvňujúcich kvalitu hotela v nadväznosti na verejný priestor. Obracia sa hotel mestu chrbtom? Alebo naopak? V čom spočíva urbanita hotela?

KUBALIAKOVÁ, Radka, TÓTHOVÁ, Zuzana (2020). Koncepce urbanity - interakce hotelů a městského prostředí. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 13. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 202-219. ISBN 978-80-01-06762-8. ISSN 2336-7695.