Stáhnout celý článek

Život na jižním okraji Prahy

Abstrakt: Široké pláně rozprostírající se jižně od Prahy, obklopené lesy a dramatickou krajinou v okolí řek Vltavy a Sázavy, vytvářely historicky ideální prostor pro rozvoj osídlení. V současnosti, díky relativně dobrému spojení s městem, vzniká v této oblasti závratným tempem nová zástavba. Tento fakt sebou současně přináší otázku, do jaké míry se může místo rozvíjet a zachovat si svůj génius loci. Příspěvek v úvodu sleduje počátky rozvoje suburbánního bydlení. Dále vymezuje sledovanou oblast, kterou lze rozdělit na dvě rozdílně fungující lokality, a to sice „suburbanizační pás města“ a „zelený pás v blízkosti řeky Sázavy“. Zásadní pro jejich rozvoj byla a je doprava, především ta individuální. Dalšími sledovanými aspekty jsou změny ve vzdělanostní i sociální struktuře obyvatel. Mimo jiné i na základě těchto rozborů nastiňuje fungování oblasti, především z pohledu urbanistických struktur a hledání cesty k udržitelnému rozvoji v regionu. V první výše jmenované lokalitě vlna suburbanizace již proběhla, včetně všech negativních jevů. Další rozvoj výstavby je tu spíše nežádoucí. Druhou vlnu suburbanizace lze očekávat v lokalitě blízko řeky Sázavy po dostavbě dálnice D3. Zde je šance, že by rozvoj mohl být regulovaný, a tudíž prospěšný pro všechny strany. V celé zkoumané oblasti chybí kapacitní (kolejové) dopravní spojení veřejnou hromadnou dopravou. Výstavba metra D do stanice Depo Písnice má šanci situaci zlepšit, ale problém nevyřeší. Další část příspěvku je věnována dopadům suburbanizace na sociální prostředí a krajinu. Sleduje počátky rozvoje suburbánního bydlení v okolí Prahy a zamýšlí se nad otázkou globalizace vs. identity místa. Dále analyzuje dopady živelného rozvoje zástavby v Pražském městském regionu na sociální prostředí a krajinu. Na závěr nabízí možná řešení, jak zmírnit tyto negativní dopady. Jedním z příkladů zmírnění dopadů suburbanizace může být např. umožnění výstavby pouze omezeného počtu domů ročně nebo možnost výstavby pouze v intravilánu obce. Příspěvek se opírá o odbornou literaturu a vědecké články vydávané k tématu suburbanizace v zahraničí i v Česku. Dalším zdrojem informací byly veřejně dostupné databáze i osobní zkušenosti autora příspěvku. Cílem příspěvku není nalezení jednoho konkrétního řešení určitého problémů, ale vytvoření uceleného zdroje informací o životě a potenciálech/problémech v dané lokalitě.

KOŘALKA, Vojtěch (2020). Život na jižním okraji Prahy. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 13. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 220-241. ISBN 978-80-01-06762-8. ISSN 2336-7695.