Stáhnout celý článek

Limity a perspektívy hraničných priestorov historických centier

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá výskumom lokalít stretu tradičnej historickej urbanistickej štruktúry s modernou zástavbou. Najhodnotnejšie historické urbanistické štruktúry sú chránené formou rezervácie alebo zóny. Hranica chránených území zväčša tvorí aj hranicu hodnotnej historickej urbanistickej štruktúry. Predmetom výskumu sú historické jadrá malých a stredných miest na Slovensku. Jedným z cieľov je vytvorenie databázy typických situácií kontaktu historickej a modernej zástavby. Každá jedna typická situácia je hodnotená jednotlivo na základe dvoch hodnotiacich metód, a to: 1. Výtvarný obraz mesta podľa prof. Václava Dvořáka 2. Vzťah k prostrediu podľa prof. Eglé Navickiéne Príklady, ktoré nespĺňajú požadované kritéria hodnotenia, sú ďalej analyzované a sú pre ne navrhnuté možné riešenia eliminácie negatívneho dopadu na estetiku mesta. Možné formy eliminácie sú nasledovné: 1. Úprava verejného priestoru 2. Materiálové a farebné úpravy 3. Stavebné úpravy 4. Dostavba nových objektov Téma je aktuálna vzhľadom na súčasnú problematiku v oblasti pamiatkovej starostlivosti ako aj pri potrebe intenzifikácie a skompaktňovania našich miest.

ŠELIGOVÁ, Andrea, ŠIŠLÁKOVÁ, Lívia (2019). Limity a perspektívy hraničných priestorov historických centier. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 29-45. ISBN 978-80-01-06634-8. ISSN 2336-7695.