Stáhnout celý článek

Verejná scéna v suburbánnych vidieckych sídlach

Abstrakt: Dynamika rozvoja suburbanizácie na Slovensku v posledných rokoch zasiahla vidiecky priestor, ležiaci v dostupnosti miest. Projekty zahusťovania a rozrastania sa pôvodných rurálnych štruktúr o nové formy bývania, vytvárajú priestor pre vyššiu kvalitu života, vyhľadávanú pre zdravšie obytné prostredie, v spojitosti s okolitou prírodou a optimálne sociálne vzťahy a väzby na sídlo. Úspešnosť naplnenia uvedených benefitov spočíva nie len vo vybudovaní nových, atraktívnych súborov rodinných domov, ale hlavne v rovnováhe ukazovateľov komplexnosti, kvality a vitality okolitého urbánneho prostredia. Zdá sa, že práve vidiek poskytuje priestor a dostatočné možnosti pre uplatnenie uvedených parametrov. Aká je však realita v suburbánnom priestore Bratislavy? Dynamický rast sídiel, spojený s komercionalizáciou územia, narúša atmosféru a identitu pôvodného vidieckeho prostredia. Nové developerské projekty často nespĺňajú deklarované hodnoty kvalitného, atraktívneho a vitálneho obytného prostredia s aktívnymi verejnými priestormi, ale vyznačujú sa skôr honbou za ziskom, na úkor infraštruktúry existujúceho vidieckeho sídla, súdržnosti a kultúrnosti obyvateľov v ňom žijúcich. Príspevok hodnotí rozvoj vidieckych sídiel ležiacich v suburbánnom priestore Bratislavy za ostatných 20 rokov, z hľadiska lokalizačného faktoru vo väzbe na dopravnú dostupnosť, atraktivitu prírodného a krajinného prostredia, ako aj nárastu počtu obyvateľov. Porovná veľkosť existujúcich zastavaných území sídiel s ich rozvojovými predpokladmi, zakotvenými v platnej územnoplánovacej dokumentácií, so zrealizovaným extenzívnym rozvojom obcí. Sleduje úbytky plôch poľnohospodárskej pôdy v dôsledku jej transformácie na nové funkčné využitie. Hlavným cieľom príspevku je hodnotiť verejné priestory vo vidieckych sídlach ležiacich v suburbánnom priestore Bratislavy z hľadiska kvantitatívneho parametra – percentuálneho zastúpenia plošnej výmery aktívnych a neaktívnych verejných priestory v pôvodnej vidieckej sídelnej štruktúre a v zrealizovaných nových rezidenčných zónach. Snahou príspevku je poukázať na hlavné problémy nových rezidenčných zón v suburbánnych priestoroch Bratislavy a potrebu usmernenia a regulácie novej výstavby, s cieľom dosiahnuť plnohodnotné obytné územie, v ktorom nebudú absentovať aktívne verejné priestory.

SOPIROVÁ, Alžběta (2018). Verejná scéna v suburbánnych vidieckych sídlach. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 52-69. ISBN 978-80-01-06482-5. ISSN 2336-7695.