Stáhnout celý článek

Člověk na dvou kolech, Cyklistická doprava mezi sídly a v jejich nitru

Abstrakt: Během posledního desetiletí došlo k renesanci bicyklu jako dopravního prostředku. Lidé se opět navracejí zpět k jízdě na kole, stejně jak tomu bylo v první polovině dvacátého století před masovým nástupem osobního automobilu na trh. Cyklistická doprava, ať už ve formě dopravní či rekreační, si opět získává rovnocenné postavení mezi ostatními druhy dopravy a stává se přirozenou složkou různých fází plánování a při tvorbě strategií. V poslední době, ať už v rámci sídel či mimo ně, vzniklo spoustu stezek a tras právě pro účel dopravy na kole, které se dále postupně rozvíjejí a to za silné podpory státních institucí, veřejnosti a dalších organizací. Rok od roku stoupá počet lidí, kteří ke své přepravě volí právě kolo, čímž přispívají nejen ke zlepšení svého zdravotního stavu, ale snižují tím například počet automobilů na silnicích a znečištění ovzduší. Následující text by měl ukázat možnosti přepravy na kole jak v rámci sídel, tak mimo ně. Řešení tras pro cyklisty v rámci zastavěného území bývá diametrálně rozdílné, náročnější co do složitosti a koordinace s ostatními druhy dopravy v závislosti na volném prostoru, zatímco plánování trasy v extravilánu není tak moc vázané omezeními (především prostorovými) a nabízí větší škálu možností, které využijí především cykloturisté. V sídlech se cyklistická doprava uplatňuje především v rámci stávajících komunikací, ať už na obslužných nebo zklidněných, dále pak na zvláštních stezkách a trasách. Za zmínku stojí i napojení tras z nezastavěného území na síť tras v rámci sídla tak, aby vznikl spojitý systém cest, který dokáže bez komplikací a především bezpečně dovést cyklistu například z hor do centra města. Tento komplexní přehled bude doplněn o konkrétní příklady realizací – o případové studie jednotlivých způsobů vedení cyklotras a cyklostezek (intravilán/extravilán, sdílení prostoru s automobily/segregovaná cyklodoprava), které budou ukazovat škálu různých možností řešení vedení tras pro cyklisty v sídlech i za jejich hranicemi.

KLINGOROVÁ, Irena (2017). Člověk na dvou kolech, Cyklistická doprava mezi sídly a v jejich nitru. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 10. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 57-92. ISBN 978-80-01-06319-4. ISSN 2336-7695.