Stáhnout celý článek

Typologie zeleně historických urbanistických kompozic na územích průmyslových podniků (UKÚPP)

Abstrakt: V současnosti je aktuální otázka průmyslového dědictví, které však bývá chápáno pouze jako dědictví technického zařízení a budov spojených s průmyslovou výrobou. Přitom za průmyslové dědictví lze považovat veškerou součást kulturního dědictví lidstva, která je příznačná pro kulturu z průmyslového období. Vztah průmyslového dědictví a jeho urbanismu se zaměřením na plochy zeleně bývá zmiňován výjimečně a spíše okrajově. Například v České republice je v tomto směru znám Baťův Zlín. Existovaly však i další průmyslové podniky u nás i v zahraničí, které dbaly na celkové uspořádání okolí svých továren, do nichž bývaly začleněny různé typy ploch zeleně a dalších veřejných či polo-veřejných prostranství. Ani problematika typologie zeleně není u nás dostatečně zpracována, tím méně problematika typologie zeleně ve vztahu k průmyslovému dědictví. Z nejednotnosti typologií zeleně napříč autory i obdobími lze usuzovat na to, že se jedná o klasifikaci, která podléhá vývoji urbanistickým názorů a je tedy pro různá období dějin příznačná vždy určitá typologie zeleně. Cílem tohoto příspěvku je sestavení typologie zeleně území průmyslových podniků. Cílem tohoto příspěvku je vytvoření typologie zeleně na základě deseti náhodně vybraných podniků, které komplexně přetvářely své území. Příspěvek nejprve představí rešerši nejběžnějších typologií zeleně a poté ukáže na několika příkladech území průmyslových i proto-průmyslových podniků, jaké typy zde byly vymezeny. Mezi zjištěnými typy zeleně lze jmenovat různé typy zahrad, stromořadí, ale i například dvoranu, okrasný sad, pietní zeleň a rekreační zeleň.

VOKURKOVA, Tereza (2015). Typologie zeleně historických urbanistických kompozic na územích průmyslových podniků (UKÚPP). In: Pavel Holubec, ed. Člověk, stavba a územní plánování 8. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 177-201. ISBN 978-80-01-05655-4. ISSN 2336-7695.