Stáhnout celý článek

Zelení vetřelci v prostoru měst

Abstrakt: Městský prostor v době změny klimatu nabývá nových teplotních parametrů a také se mění povaha prachového spadu a složení plynů v ovzduší, které ovlivňují městské prostředí. Tyto vlivy pak dokážou městský prostor pozvolna otevírat i jiným organismům než těm na které jsme byli doposud zvyklí. Doporučení komisí Evropské unie jsou orientována na vetřelce a nové objekty v prostoru otevřené krajiny, nikdo zatím dostatečně neřeší vetřelce v prostoru města a v době zrychleného vysazování stromů už vůbec ne cizorodou vegetaci, která může z hlediska dlouhodobého vývoje i efektivně škodit obyvatelům měst. Nevhodné a šířící se rostliny v urbánním a veřejném prostoru jsou novým problémem a mění pohled na zeleň ve městech jako celek. Modelovým příkladem uvedeného výskytu nových invazivních rostlin v čistě městském prostředí (dokonce to platí i pro menší sídla) je nové se šířící pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), který je jednoznačně mediteránským (původně čínským) okrasným druhem z čeledi simarubovitých dřevin. Dynamika šíření tohoto druhu v posledních 15 letech spolu se stoupající teplotou v městském prostoru stoupá a působí problémy obyvatelům měst, mimo jiné i pro svou závislost na spadu. Článek popíše některé cesty jejich šíření a progrese, včetně negativních účinků, které mají na život člověka ve městě Článek se bude metodicky zaobírat analýzou míst výskytu, rychlosti rozvoje a hodnocení četnosti pajasanů v městském prostoru. Budou vyhodnoceny pravděpodobné příčiny sukcese nevhodné zeleně ve městech spojené se změnou fyzických podmínek, které mohou tyto změny zapříčinit a podporovat. Zmatek a narůstání počtu jedinců v městském prostředí je způsobeno i nedostatečnými zásahy proti jejich šíření, díky kterém se invazivní rostliny uvnitř sídel dále mohou prosazovat na nových plochách. V článku bude proveden souhrn míst nejčastějšího výskytu pajasanu a rovněž souhrn nalezených dalších neofyt a invazních rostlin z průzkumu vybraných brownfields a zanedbaných ploch v posledních 15 letech v rámci brownfieldů v Praze a současně bude vyhodnocena jejich potenciální nebezpečnost do budoucnosti.

PONDĚLÍČEK, Michael (2020). Zelení vetřelci v prostoru měst. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 13. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 62-69. ISBN 978-80-01-06762-8. ISSN 2336-7695.